Dzień Samorządowca - 27 majaPodstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa jest bezpośredni i pośredni udział jak największej rzeszy obywateli w rządzeniu państwem. 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990r. zgodnie z postanowieniem Sejmu RP z dn. 29 czerwca 2000r. świętujemy ten dzień. Wybierano wówczas członków 2 483 rad gmin, mandatów było 52 tys. Kandydowało 147 489 osób. Frekwencja- 42,27%.
Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony rozdział VII Konstytucji RP. Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

Wszystkim Samorządowcom i Działaczom,
którzy pracują ofiarnie i skutecznie na rzecz rozwoju Gminy Świlcza i innych szczebli samorządu terytorialnego składamy serdeczne życzenia sukcesów i podziękowania za dotychczasową pracę oraz godną obywatelską postawę.

Z satysfakcją obserwujemy rozwój samorządu na Podkarpaciu, w tym w Gminie Świlcza. Dziękujemy za tworzenie otwartych na potrzeby mieszkańców przyjaznych struktur, co świadczy o sile twórczej samorządów. Sukces i powodzenie kolejnych małych i dużych projektów realizowanych przez władze samorządowe wynikają, bowiem, ze współpracy z mieszkańcami i ze wspierania oddolnych inicjatyw społecznych. Wierzymy, że praworządność, demokracja i dobro lokalnej społeczności będą nadal wyznaczały dalszą drogę naszego kraju. Rozwój samorządności wymaga wielu starań i dialogu.

Dlatego życzymy Państwu wytrwałości w pracy i wszelkiej pomyślności. Mamy nadzieję, że uda się pomyślnie zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, a zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za ciężką pracę.

Przyjmijcie Państwo gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych, których przedstawicielami jesteście.

Wójt Gminy Świlcza - Adam Dziedzic
Zastępca Wójta Gminy Świlcza - Sławomir Styka