Dłoń z pieczątką potwierdzanie za zgodność z oryginałemW związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2019 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych informuję, iż w Urzędzie Gminy Świlcza nie dokonuje się potwierdzania przez organ za zgodność z oryginałem dokumentów w tym kserokopii dowodu osobistego, aktów stanu cywilnego, prawa jazdy, paszportów, legitymacji osoby niepełnosprawnej itp.

W ustawie tej wśród dokumentów publicznych kategorii pierwszej tj. najistotniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, dowód osobisty został wskazany na pierwszym miejscu. W/w działania reguluje przepis karny ustawy o dokumentach publicznych: art. 59 Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że kopiowanie dowodów osobistych jest niedozwolone ze względu na naruszenie zasady „minimalizacji danych” określonej w RODO, chyba że określone przepisy prawa nakazują wprost pozyskanie kopii dowodu osobistego.

Poświadczenia m.in. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem dokonuje notariusz na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

W Gminie takiej jak Świlcza w której nie ma kancelarii notarialnej, niektórych poświadczeń może dokonywać burmistrz, jednakże dotyczy do jedynie własnoręczności podpisu na określonych pismach oraz oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, a także pozostawania osoby przy życiu w określonym miejscu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń
z ubezpieczenia społecznego.

Niestety zmiana przepisów prawa odebrała mieszkańcom gminy Świlcza możliwość uzyskania potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem w tut. urzędzie.