Image

Zastępca Wójta Gminy Świlcza

 
mgr inż. Sławomir Styka
Zastępca Wójta Gminy Świlcza

Tel.: +48 17 86 70 151
mail: s.styka@swilcza.com.pl 
 

_________________________________________________

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  • realizacja zadań określonych w § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza, w czasie nieobecności Wójta,
  • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem, na podstawie upoważnienia Wójta,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta,
  • sprawuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego.