Trwają prace budowlane na zadaniu „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora”

Trwają prace budowlane na zadaniu „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora”

Ważne informacjespichlerz

  • w ramach zadania planuje się przebudowę i rozbudowę z możliwością nadbudowy części parterowej zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych tworząc Gminny Klub seniora oraz dom dziennej opieki dla osób starszych.
  • wartość inwestycji (roboty budowalne) – 2.896.650,00 zł.
  • planowana dotacja na roboty budowlane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 1.572.880,95 zł.
  • planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30 kwietnia 2021 r.

Drukuj   E-mail